Wettelijk

Betalingen via Advieselec bv module Mollie is Gebouwd op vertrouwen

Veiligheid is de norm in alles wat we doen. Van data tot de screening van medewerkers. Vele klanten vertrouwen Mollie hun geld en gevoelige gegevens toe.

Permanent toezicht

De Nederlandsche Bank stelt hoge eisen aan de veiligheid, betrouwbaarheid en stabiliteit van betaalinstellingen. Uiteraard voldoen we daaraan, 24/7.

Industry standards

Wij zijn PCI DSS-gecertificeerd. Dit geeft het niveau aan waarop we de veiligheid van de transacties voor klanten en consumenten hebben geregeld.

Fraudemonitoring

Automatische fraudecontrole op alle transacties. Geen onterechte blokkades, wel alle bescherming.

Gebruik van cookies

Opgelet, deze website gebruikt cookies

Aanvullende verkoopsvoorwaarden

* Slechts onze leverings- en verkoopsvoorwaarden zijn geldig. Het aanvaarden van onze facturen impliceert onze algemene voorwaarden als aangenomen, zelfs indien ze niet dezelfde zijn als deze van de koper. Alleen bij schriftelijke bevestiging van onzentwege kan hierin een wijziging gebeuren.

* Ingeval een factuur niet betaald is op haar vervaldag behouden wij ons het recht voor te kiezen voor de ontbinding van de verkoop. In dit geval is de koper een schadevergoeding van 20% verschuldigd op de prijs van de verkochte koopwaar.

* Productfoto's en afbeeldingen zijn onder voorbehoud en niet bindend. Het werkelijke product kan afwijken van de foto's.

* Partijen, zowel de Belgische als de buitenlandse, zijn akkoord dat op ieder van onze overeenkomsten en op de procedure enkel het “Belgisch recht” toepasselijk is.

* Bestelartikelen kunnen niet geretourneerd worden.

* Wij behouden ons het recht voor de prijzen van goederen van vreemde oorsprong aan te passen ingeval de muntwaarde op het ogenblik van de levering hoger is dan op de datum van onze offerte.

* De prijzen van deze offerte zijn slechts geldig bij integrale bestelling van alle posten.

* Onze garantie draagt niet verder dan die van onze leveranciers binnen de gestelde termijn.

* Onze facturen zijn uitsluitend betaalbaar in de munteenheid waarin ze zijn opgesteld. Hierop wordt geen uitzondering toegepast, zelfs niet voor onze buitenlandse klanten.

* Tot zekerheid van betaling van het openstaande saldo van haar factu(u)r(en) geeft de koper in pand ten voordele van de verkoper (i) al zijn huidige en toekomstige schuldvorderingen, zowel op derden als tegenover de verkoper, uit welke hoofde ook, en dus niet beperkt tot handelsvorderingen, (ii) de geleverde goederen waarop de onbetaalde factu(u)r(en) betrekking heeft/hebben, (iii) alle roerende lichamelijke en onlichamelijke goederen die behoren tot de eigendom van de in gebreke blijvende koper op datum van registratie hiervan in het pandregister, alsook (v) alle roerende lichamelijke en onlichamelijke goederen die zullen behoren tot de eigendom van de in gebreke blijvende koper net voor elke opening van een insolventieprocedure toegekend aan de schuldenaar.

* De koper verleent aan de verkoper een conventioneel retentierecht op alle goederen die zich nog in haar bezit bevinden in het kader van eender welk contract. De koper verleent dit retentierecht tot aan de betaling van alle achterstallige bedragen dewelke de koper nog aan de verkoper verschuldigd is, zelfs al hebben deze verschuldigde bedragen een andere oorzaak.

* De door ons geleverde goederen blijven onze eigendom tot de volledige betaling van de prijs, dit in uitdrukkelijke afwijking van artikel 1585 van het Burgerlijk Wetboek. De koper is nochtans verantwoordelijk voor de verkochte materialen en staat in voor hun verlies.

* Technisch advies, waaronder gegevens en inlichtingen over de geschiktheid en het gebruik van een product, verleend door de verkoper, weze het mondeling of schriftelijk, wordt naar beste weten en ter goeder trouw gegeven. Het advies ontheft de koper niet van eigen controle en proeven en zijn plicht om de producten te evalueren op hun geschiktheid voor de beoogde toepassing(en) en/of processen en om hen enkel daarvoor aan te wenden. Het gebruik en de verwerking van de producten voor een bepaalde toepassing valt derhalve volledig onder uitsluitende verantwoordelijkheid van de koper. Desgevallend zal de koper gespecialiseerd advies bij derden inwinnen.

* De verkoper kan enkel aansprakelijk worden gesteld in het geval van zware fout, zware nalatigheid of opzet in hoofde van de verkoper. De aansprakelijkheid is hoe dan ook beperkt tot de vergoeding van voorzienbare, rechtstreeks en persoonlijke schade, en de verkoper kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor indirecte of gevolgschade. In elk geval wordt de aansprakelijkheid van de verkoper beperkt tot de limieten van haar verzekeringspolis, en in het geval van niet-verzekerde schade is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de factuur.

* Voor de goede plaatsing en de werking van de door ons geleverde systemen en materialen nemen wij geen enkele verantwoordelijkheid op ons.

* Bij niet-betaling op de vastgestelde vervaldag begint van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest van 12% ‘s jaars te lopen. Alle innings- en protestkosten hetzij van aanvaarde of niet-aanvaarde wissels, zegels of postontvangkaarten, bank- of discontokosten zijn ten laste van de koper.

* Onze prijzen zijn niet bindend voor verdere bestellingen.

* Leveringsdata worden altijd bij benadering opgegeven, het louter verstrijken van de leveringstermijn vernietigt het contract niet. In voorkomend geval is verbreking slechts mogelijk na schriftelijke ingebrekestelling. In geen geval kan overschrijding van de voorgestelde termijn aanleiding geven tot het eisen van schadevergoeding, zelfs niet bij ernstige overschrijding van de vooropgestelde termijn.

* Terugzending van goederen dient steeds vrachtvrij te geschieden.

* Alle klachten dienen gegrond en gemotiveerd te zijn en moeten uiterlijk binnen 8 dagen na ontvangst van de goederen rechtstreeks per aangetekende brief aan verkoper worden geadresseerd.

Informatie over online geschillen:

De Europese Commissie biedt consumenten de mogelijkheid om online geschillen op te lossen volgens Art. 14 paragraaf 1 van de ODR (platform voor geschillen). Het platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr) dient als site waar consumenten buiten de rechtszaal geschillen voor online aankopen kunnen oplossen.